Central SSP Team

Yvonne Hoyland

Yvonne Hoyland

Partnership Strategic Manager

0191 4338668

07500032598

yvonnehoyland@gateshead.gov.uk

Kevin Hay

Kevin Hay

Assistant Strategic Manager / School Games Organiser

0191 4960026 x267

07500032599

kevinhay@gateshead.gov.uk

Alex Perkins

Alex Perkins

Assistant Strategic Manager / School Games Organiser

0191 4960026 x267

07826221035

alexperkins@gateshead.gov.uk

Bryan Levey

Bryan Levey

School Sport Development Officer

0191 4960026 x267

bryanlevey@gateshead.gov.uk

Mark Heron

Mark Heron

Assistant School Sport Development Officer

0191 4960026 x267

markheron@gateshead.gov.uk

Rachel Troke

Rachel Troke

Assistant School Sport Development Officer

0191 4960026 x267

racheltroke@gateshead.gov.uk

Jordan Nicholson

Jordan Nicholson

Partnership Apprentice

0191 4960026 x267

07525890521

jordannicholson@gateshead.gov.uk